مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسن طهماسبیزاده, الهه عینی, Rezaei Sh , Vardasbi S , Motamedi B, Salehipour M, Golestani A
کلیدواژه ها :
: 21240
: 28
: 0
ایندکس شده در :
زمينه: اختلال های اسکلتی-عضلانی، يکی از مهم ترين عوامل مؤثر ناشی از وضعيت نامطلوب بدن (پوسچر نامطلوب) هنگام کار است. توصيف تأثير سطوح مختلف سيستم اسکلتی-عضلانی بر کيفيت زندگی مرتبط با سلامت و مرخصی استعلاجی، برای انتخاب راهبردهای پيشگيرانه مهم است. هدف: در اين مطالعه کيفيت زندگی مرتبط با سلامت جسمانی مونتاژ کاران خودرو ساز در افرادی که دچار مشکلات اسکلتی-عضلانی بودند با افراد سالم مورد مقايسه قرار گرفت.مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد- شاهدی در سال 1388 بر روی کارگران مونتاژکار مرد شرکت سايپا انجام شد. تعداد 165 نفر از کارگران دارای اختلال های اسکلتی-عضلانی به صورت تصادفی ساده به عنوان گروه مورد و 165 نفر از افراد فاقد اختلال های اسکلتي– عضلانی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. برای تعيين اختلال های اسکلتی-عضلانی پرسشنامه نورديک و برای اندازه گيری کيفيت زندگی ابزار SF-36 استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16.0 و آزمون های کای دو، نسبت شانس با 95 درصد حدود اطمينان و لجستيک رگرسيون تحليل شد.يافته ها: مقايسه شاخصهای فيزيکی کيفيت زندگی مانند درد جسمانی، سلامت عمومی، عملکرد جسمانی و محدوديت نقش به علت مشکلات جسمانی در دو گروه مورد و شاهد با شاخصهای اختلال های اسکلتی عضلانی نشان دهنده اختلاف آماری معنیدار بود (P<0.001). شانس ابتلا به اختلال های اسکلتی-عضلانی در کسانی که کيفيت زندگی پايين داشتند، بالاتر از کسانی بود که کيفيت زندگی بالا دارند (51/0 = OR و 82/0-32/0= CI %95) (001/0 P<). نتيجه گيری: بين شاخص های فيزيکی کيفيت زندگی و اختلال های اسکلتی-عضلانی ارتباط وجود دارد. شرايط جسمی و کيفيت زندگی مونتاژ کاران خودرو ساز در ابتلا به دردهای مزمن اسکلتی-عضلانی مؤثر بوده و بهينهسازی اين شرايط بر بهبود کيفيت زندگی تاثير بسزايی دارد.
نویسندگان: هرمز شمس, محمد قاسمی برومند, هاله کنگری, آیدین صفاتی, حمید سوری, علی صلاحی یکتا
کلیدواژه ها :
: 17374
: 1
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: حمید سوری, الهه عینی, محمد موحدی, محمدرضا مهماندار , حمیدرضا حاتم آبادی, سعاد محفوظ پور, محمدرضا مسعودی نژاد, منصور رضازاده آذری, رضا وفایی
کلیدواژه ها :
: 27413
: 23
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: الهه عینی, علی منتظری , سپیده امیدواری, علیرضا جهانگیری, غلامرضا شیران , نسرین پور یموت
کلیدواژه ها :
: 20104
: 23
: 0
ایندکس شده در :