مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسن طهماسبیزاده, الهه عینی, Rezaei Sh , Vardasbi S , Motamedi B, Salehipour M, Golestani A
کلیدواژه ها :
: 19194
: 28
: 0
ایندکس شده در :
زمينه: اختلال های اسکلتی-عضلانی، يکی از مهم ترين عوامل مؤثر ناشی از وضعيت نامطلوب بدن (پوسچر نامطلوب) هنگام کار است. توصيف تأثير سطوح مختلف سيستم اسکلتی-عضلانی بر کيفيت زندگی مرتبط با سلامت و مرخصی استعلاجی، برای انتخاب راهبردهای پيشگيرانه مهم است. هدف: در اين مطالعه کيفيت زندگی مرتبط با سلامت جسمانی مونتاژ کاران خودرو ساز در افرادی که دچار مشکلات اسکلتی-عضلانی بودند با افراد سالم مورد مقايسه قرار گرفت.مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد- شاهدی در سال 1388 بر روی کارگران مونتاژکار مرد شرکت سايپا انجام شد. تعداد 165 نفر از کارگران دارای اختلال های اسکلتی-عضلانی به صورت تصادفی ساده به عنوان گروه مورد و 165 نفر از افراد فاقد اختلال های اسکلتي– عضلانی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. برای تعيين اختلال های اسکلتی-عضلانی پرسشنامه نورديک و برای اندازه گيری کيفيت زندگی ابزار SF-36 استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16.0 و آزمون های کای دو، نسبت شانس با 95 درصد حدود اطمينان و لجستيک رگرسيون تحليل شد.يافته ها: مقايسه شاخصهای فيزيکی کيفيت زندگی مانند درد جسمانی، سلامت عمومی، عملکرد جسمانی و محدوديت نقش به علت مشکلات جسمانی در دو گروه مورد و شاهد با شاخصهای اختلال های اسکلتی عضلانی نشان دهنده اختلاف آماری معنیدار بود (P<0.001). شانس ابتلا به اختلال های اسکلتی-عضلانی در کسانی که کيفيت زندگی پايين داشتند، بالاتر از کسانی بود که کيفيت زندگی بالا دارند (51/0 = OR و 82/0-32/0= CI %95) (001/0 P<). نتيجه گيری: بين شاخص های فيزيکی کيفيت زندگی و اختلال های اسکلتی-عضلانی ارتباط وجود دارد. شرايط جسمی و کيفيت زندگی مونتاژ کاران خودرو ساز در ابتلا به دردهای مزمن اسکلتی-عضلانی مؤثر بوده و بهينهسازی اين شرايط بر بهبود کيفيت زندگی تاثير بسزايی دارد.
نویسندگان: ظفر مهدوی یزدی, حمید سوری, فروزان کریمی
کلیدواژه ها : كراون - كراون خلفي - اينترفرنس - تداخلات اكلوزالي - رابطة مركزي
: 14738
: 6
: 0
ایندکس شده در :

بررسى شيوع تداخلات اکلوزالى در رابطة مرکزى کراونهاى خلفى

دکتر وفا کريمي*–– دکتر ظفر مهدوى يزدي**– دکتر فروزان کريمي*** - دکتر حميد سوري****

*- دندانپزشک.

**- استاديار گروه آموزشى پروتزهاى ثابت دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسلامي.

***- استاديار مرکز ملى تحقيقات علوم پزشکى کشور.

****- دانشيار مرکز ملى تحقيقات علوم پزشکى کشور.

چکيده

زمينه و هدف: اينترفرنس سنتريک، تماس زودرسى است که در هنگام بستن فک پايين در شرايطى که کنديلها در موقعيت مطلوب خود قرار دارند، رخ داده و باعث انحراف فک پايين به سمت عقب، جلو و يا کنار مىشود و مىتواند اثرات نامطلوب و مخربى را بر روى انساج پريودنتال، بافت پالپى، مفصل گيجگاهى فکى، اکلوژن، فکين، عضلات جونده و سيستم مضغى اعمال نمايد. اين مطالعه به منظور بررسى شيوع تداخلات اکلوزالى CR در کراونهاى خلفى صورت گرفته است.

روش بررسي: در يک مطالعه مقطعى و توصيفى بر روى 42 بيمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسلامى تهران، 105 روکش خلفى از لحاظ وجود تداخلات اکلوزالى در رابطه مرکزى، مورد بررسى قرار گرفتند. يافتهها: يافتههاى اين مطالعه نشان داد از مجموع 105 کراون در 42 بيمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسلامى تهران، تعداد 68 مورد معادل 7/64% در CR داراى تماس بوده و تعداد 37 مورد ديگر برابر با 2/35% هيچگونه تماسى در CR نداشتهاند. در 68 مورد کراون خلفى که در CR داراى تماس بودند، 19 مورد اينترفرنس معادل 1/18% مشاهده گرديد. از لحاظ وقوع تداخلات

اکلوزالى در بين دندانهاى کروان شده خلفى، اختلاف معنىدارى مشاهده نگرديد (05/0P<). نتيجهگيري: با توجه به اينکه اينترفرنسهاى اکلوزالى ايجاد شده توسط کراونها و ترميمهاى فلزى، تخريب و تروماى بيشترى را نسبت به اينترفرنسهاى موجود در دندانهاى طبيعى ايجاد مىکنند، لذا توصيه مىشود که هنگام برقرارى اکلوژن در کروانها و ترميمهاى فلزى دقت و توجه بيشترى به عمل آيد.

کليد واژهها: کراون ـ کراون خلفى ـ اينترفرنس ـ تداخلات اکلوزالى ـ رابطة مرکزى

نویسندگان: هرمز شمس, محمد قاسمی برومند, هاله کنگری, آیدین صفاتی, حمید سوری, علی صلاحی یکتا
کلیدواژه ها :
: 15584
: 1
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: محمد رویانیان, عباسعلی موحدینژاد, علیرضا زالی
کلیدواژه ها : سوانح ترافيكي - تصادفات جادهاي - پليس راهنمايي و رانندگي
: 14568
: 36
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: در ايران به طور متوسط روزانه 70 نفر به علت سوانح ترافيكي جادهاي جان خود را از دست ميدهند. در طول 5 سال اخير اقدامات زيادي توسط پليس راهنمايي و رانندگي در جهت كاستن از ميزان مرگ و شدت جراحات ناشي از سوانح ترافيكي جادهاي صورت گرفته است. از آنجا كه نتايج اين اقدامات تاكنون بررسي نشده است، به منظور مطالعه الگوي اپيدميولوژيك مرگهاي ناشي از سوانح ترافيكي جادهاي ايران در سالهاي 1383 تا 1386 و مقايسه معيارهاي اپيدميولوژيكي سوانح ترافيكي جادهاي در سالهاي قبل و 2 سال بعد از مداخلات پيشگيرانه توسط پليس راهنمايي و رانندگي اين مطالعه انجام گرفت.مواد و روشها: اين تحقيق با طراحي توصيفي انجام گرفت. آمار سوانح ترافيكي بر اساس آمار و اطلاعات يك پايگاه اطلاعاتي 4 ساله از دو منبع پليس راهنمايي و رانندگي، و پزشكي قانوني به دست آمد. ميزان مرگها و صدمات ناشي از سوانح ترافيكي به ازاي هر ده هزار وسيله نقليه و صد هزار نفر جمعيت محاسبه شد، و نسبت شانس قبل و بعد از مداخلات پيشگيرانه پليس مورد ارزيابي و بررسي قرارگرفت. فعاليتها و اقدامات صورتگرفته توسط پليس راهنمايي و رانندگي عبارت بودند از: 1) اجراي قوانين استفاده از كمربند ايمني، 2) اجراي قوانين استفاده از كلاه ايمني، 3) اجراي قوانين ترافيكي خاص، 4) برنامههاي آموزشي توليدشده و پخششده از وسايل ارتباط جمعي همچون راديو و تلويزيون.يافتهها: طي زمان مورد بررسي، تعداد خودروها 1/43% و كل وسايل نقليه جادهاي 58% رشد داشته است. ميزان مرگها به ازاي هر صد هزار نفر، از 2/38 در سال 1383 به 8/31 نفر در سال 1386 كاهش يافته است. نسبت شانس حاصله تحقيق براي اين ميزان، 83/0 و حدود اطمينان 95% براي اين نسبت، بين 82/0 تا 85/0 ميباشد. ميزان مرگها به ازاي هر ده هزار وسيله نقليه، از 2/24 نفر به 4/13 نفر كاهش يافته است. نسبت شانس حاصله تحقيق براي اين ميزان، 56/0 و حدود اطمينان 95% براي اين نسبت، بين 55/0 تا 57/0 ميباشد و كاهش مشابهي در ميان مجروحين تصادفات ترافيك جادهاي نيز نشان داده شده است.نتيجهگيري: فعاليتها و اقدامات پليس ترافيك كه به طور همزمان و ملي در جهت جلوگيري از تصادفات ترافيكي جادهاي انجام شده، در جهت كاستن از ميزان مرگ و سوانج جادهاي، مؤثر بوده است.