مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حمید سوری
کلیدواژه ها : قرصهاي خوراكي پيشگيري از بارداري - دوقلو زايي
: 13076
: 40
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: با توجه به شيوع روز افزون استفاده از قرصهاي خوراكي تركيبي، وجود بعضي گزارشها مبني بر ارتباط مصرف اين قرصها با بروز دوقلوزايي در حاملگي بعدي و به منظور تعيين رابطه مزبور، اين تحقيق در بيمارستانهاي اهواز در سال 1380 انجام گرفت.

مواد و روشها: مطالعه با طراحي موردي ـ شاهدي انجام گرفت. گروه مورد شامل 151 خانم باردار حاملگي دوقلو بود كه جهت زايمان به بيمارستان مراجعه نموده بودند. بيمارستان محل زايمان، تعداد بارداري، سن مادر و سابقه دوقلوزايي در خانواده آنها بررسي و ثبت گرديد. گروه شاهد، خانمهايي بودند كه اولاً حاملگي يك قلو داشتند و ثانيا همزمان و در همان بيمارستان براي زايمان بستري شده بودند، ضمن آنكه عوامل فوق و ديگر عوامل موثر بر دوقلوزايي درآنها با گروه مورد مشابه بود. ميزان مصرف قرصهاي خوراكي تركيبي در دو گروه تعيين و با آمار كاي دو مورد قضاوت آماري قرا ر گرفت. ضمنا شيوع دوقلوزايي در نمونه ها تعيين و نقش سيكلهاي نامنظم در بروز دو قلويي نيز مشخص گرديد.

يافته ها : تحقيق روي 151 خانم با زايمان دوقلويي (گروه مورد) و 152 خانم مشابه، با زايمان تك قلويي (گروه شاهد) انجام گرفت. در گروه شاهد 53 نفر (9/34 درصد) و در گروه مورد 40 نفر (5/26درصد) سابقه مصرف قرصهاي خوراكي تركيبي را داشتند كه اختلاف آنها به لحاظ آماري معني د ار نبود (2/0 P< ). سيكلهاي ماهانه نامنظم با بروز دوقلوزايي ارتباط داشت (04/0 P < ). شيوع دوقلويي 3/15 درهزار تولد بود. نتايج اين تحقيق نشان داد ارتباط معني د اري بين بي نظميهاي سيكل ماهانه در گروه مورد و شاهد وجود دارد (05 /0> P ).

نتيجه گير ي: مصرف قرصهاي خوراكي تركيبي با دوقلوزايي در حاملگي بعدي ارتباطي ندارد. با توجه به عوارض شناخته شده دوقلوزا ي ي بررسي ساير عوامل توصيه مي گردد.

نویسندگان: آذر آوازه, عبدالعلی شریعتی, نسرین الهی, حمید سوری
کلیدواژه ها : ماساژ - علايم حياتي - بيماران كومايي - بخش مراقبت هاي ويژه
: 21621
: 84
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: تحريك حسي بيماران كومايي، يك اقدام مهم پرستاري جهت تسريع روند افزايش سطح هوشياري است و تحريك لمسي به ويژه ماساژ يكي از مهمترين تحريكات ميباشد. پرستار به عنوان فردي كه مسئول اجراي اين امر است بايد اثرات اين اقدام را بر بيمار خود بداند. در مورد اثرات اين اقدام به ويژه تأثير آن بر علايم حياتي (نبض ، فشارخون ، تنفس) مطالب ضد و نقيضي وجود دارد لذا اين مطالعه با هدف بررسي تأثير ماساژ بر علايم حياتي بيماران كومايي بستري در بخش مراقبتهاي ويژه انجام شده است. روش كار: پژوهش حاضر يك كارآزمايي باليني است. نمونههاي پژوهش شامل 100 بيمار كومايي ميباشند كه به روش مبتني بر هدف انتخاب و سپس به طور تصادفي در دو گروه شاهد و مورد قرار داده شدند. دو گروه در سن، جنس و نمره گلاسكو با هم جور بودند. گروه آزمون در سه روز متوالي، تحت 20 دقيقه ماساژ دوراني و منظم در نواحي پشت، پاها و دستها قرار گرفتند. علايم حياتي در گروه آزمون قبل و بلافاصله بعد از مداخله و علايم حياتي گروه كنترل همزمان با گروه آزمون اندازهگيري و ثبت شد. جهت گردآوري دادهها از يك چك ليست و فشار سنج ثابت براي همه بيماران استفاده شد. تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آزمونهاي تي و كاي دو) انجام گرفت. نتايج: يافتهها نشان داد مداخله پژوهش (ماساژ)، سبب كاهش معنيدار علايم حياتي شده است (نبض و فشارخون دياستوليك در هر سه روز 05/0 p<، فشار خون سيستوليك در روز اول و سوم 05/0 p<، تنفس در روز دوم 05/0 p<). نتيجهگيري: نتيجه اين پژوهش، اثر ماساژ را بر علايم حياتي بيماران كومايي به صورت كاهش معنيدار نبض، فشارخون و تنفس نشان داده است كه ميتواند حاكي از ايجاد آرامش و كاهش استرس در آنان باشد.
نویسندگان: هرمز شمس, محمد قاسمی برومند, هاله کنگری, آیدین صفاتی, حمید سوری, علی صلاحی یکتا
کلیدواژه ها :
: 16526
: 1
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: محمد رویانیان, عباسعلی موحدینژاد, علیرضا زالی
کلیدواژه ها : سوانح ترافيكي - تصادفات جادهاي - پليس راهنمايي و رانندگي
: 15493
: 36
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: در ايران به طور متوسط روزانه 70 نفر به علت سوانح ترافيكي جادهاي جان خود را از دست ميدهند. در طول 5 سال اخير اقدامات زيادي توسط پليس راهنمايي و رانندگي در جهت كاستن از ميزان مرگ و شدت جراحات ناشي از سوانح ترافيكي جادهاي صورت گرفته است. از آنجا كه نتايج اين اقدامات تاكنون بررسي نشده است، به منظور مطالعه الگوي اپيدميولوژيك مرگهاي ناشي از سوانح ترافيكي جادهاي ايران در سالهاي 1383 تا 1386 و مقايسه معيارهاي اپيدميولوژيكي سوانح ترافيكي جادهاي در سالهاي قبل و 2 سال بعد از مداخلات پيشگيرانه توسط پليس راهنمايي و رانندگي اين مطالعه انجام گرفت.مواد و روشها: اين تحقيق با طراحي توصيفي انجام گرفت. آمار سوانح ترافيكي بر اساس آمار و اطلاعات يك پايگاه اطلاعاتي 4 ساله از دو منبع پليس راهنمايي و رانندگي، و پزشكي قانوني به دست آمد. ميزان مرگها و صدمات ناشي از سوانح ترافيكي به ازاي هر ده هزار وسيله نقليه و صد هزار نفر جمعيت محاسبه شد، و نسبت شانس قبل و بعد از مداخلات پيشگيرانه پليس مورد ارزيابي و بررسي قرارگرفت. فعاليتها و اقدامات صورتگرفته توسط پليس راهنمايي و رانندگي عبارت بودند از: 1) اجراي قوانين استفاده از كمربند ايمني، 2) اجراي قوانين استفاده از كلاه ايمني، 3) اجراي قوانين ترافيكي خاص، 4) برنامههاي آموزشي توليدشده و پخششده از وسايل ارتباط جمعي همچون راديو و تلويزيون.يافتهها: طي زمان مورد بررسي، تعداد خودروها 1/43% و كل وسايل نقليه جادهاي 58% رشد داشته است. ميزان مرگها به ازاي هر صد هزار نفر، از 2/38 در سال 1383 به 8/31 نفر در سال 1386 كاهش يافته است. نسبت شانس حاصله تحقيق براي اين ميزان، 83/0 و حدود اطمينان 95% براي اين نسبت، بين 82/0 تا 85/0 ميباشد. ميزان مرگها به ازاي هر ده هزار وسيله نقليه، از 2/24 نفر به 4/13 نفر كاهش يافته است. نسبت شانس حاصله تحقيق براي اين ميزان، 56/0 و حدود اطمينان 95% براي اين نسبت، بين 55/0 تا 57/0 ميباشد و كاهش مشابهي در ميان مجروحين تصادفات ترافيك جادهاي نيز نشان داده شده است.نتيجهگيري: فعاليتها و اقدامات پليس ترافيك كه به طور همزمان و ملي در جهت جلوگيري از تصادفات ترافيكي جادهاي انجام شده، در جهت كاستن از ميزان مرگ و سوانج جادهاي، مؤثر بوده است.