مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حمید سوری
کلیدواژه ها : قرصهاي خوراكي پيشگيري از بارداري - دوقلو زايي
: 11838
: 40
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: با توجه به شيوع روز افزون استفاده از قرصهاي خوراكي تركيبي، وجود بعضي گزارشها مبني بر ارتباط مصرف اين قرصها با بروز دوقلوزايي در حاملگي بعدي و به منظور تعيين رابطه مزبور، اين تحقيق در بيمارستانهاي اهواز در سال 1380 انجام گرفت.

مواد و روشها: مطالعه با طراحي موردي ـ شاهدي انجام گرفت. گروه مورد شامل 151 خانم باردار حاملگي دوقلو بود كه جهت زايمان به بيمارستان مراجعه نموده بودند. بيمارستان محل زايمان، تعداد بارداري، سن مادر و سابقه دوقلوزايي در خانواده آنها بررسي و ثبت گرديد. گروه شاهد، خانمهايي بودند كه اولاً حاملگي يك قلو داشتند و ثانيا همزمان و در همان بيمارستان براي زايمان بستري شده بودند، ضمن آنكه عوامل فوق و ديگر عوامل موثر بر دوقلوزايي درآنها با گروه مورد مشابه بود. ميزان مصرف قرصهاي خوراكي تركيبي در دو گروه تعيين و با آمار كاي دو مورد قضاوت آماري قرا ر گرفت. ضمنا شيوع دوقلوزايي در نمونه ها تعيين و نقش سيكلهاي نامنظم در بروز دو قلويي نيز مشخص گرديد.

يافته ها : تحقيق روي 151 خانم با زايمان دوقلويي (گروه مورد) و 152 خانم مشابه، با زايمان تك قلويي (گروه شاهد) انجام گرفت. در گروه شاهد 53 نفر (9/34 درصد) و در گروه مورد 40 نفر (5/26درصد) سابقه مصرف قرصهاي خوراكي تركيبي را داشتند كه اختلاف آنها به لحاظ آماري معني د ار نبود (2/0 P< ). سيكلهاي ماهانه نامنظم با بروز دوقلوزايي ارتباط داشت (04/0 P < ). شيوع دوقلويي 3/15 درهزار تولد بود. نتايج اين تحقيق نشان داد ارتباط معني د اري بين بي نظميهاي سيكل ماهانه در گروه مورد و شاهد وجود دارد (05 /0> P ).

نتيجه گير ي: مصرف قرصهاي خوراكي تركيبي با دوقلوزايي در حاملگي بعدي ارتباطي ندارد. با توجه به عوارض شناخته شده دوقلوزا ي ي بررسي ساير عوامل توصيه مي گردد.

نویسندگان: ظفر مهدوی یزدی, حمید سوری, فروزان کریمی
کلیدواژه ها : كراون - كراون خلفي - اينترفرنس - تداخلات اكلوزالي - رابطة مركزي
: 14097
: 6
: 0
ایندکس شده در :

بررسى شيوع تداخلات اکلوزالى در رابطة مرکزى کراونهاى خلفى

دکتر وفا کريمي*–– دکتر ظفر مهدوى يزدي**– دکتر فروزان کريمي*** - دکتر حميد سوري****

*- دندانپزشک.

**- استاديار گروه آموزشى پروتزهاى ثابت دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسلامي.

***- استاديار مرکز ملى تحقيقات علوم پزشکى کشور.

****- دانشيار مرکز ملى تحقيقات علوم پزشکى کشور.

چکيده

زمينه و هدف: اينترفرنس سنتريک، تماس زودرسى است که در هنگام بستن فک پايين در شرايطى که کنديلها در موقعيت مطلوب خود قرار دارند، رخ داده و باعث انحراف فک پايين به سمت عقب، جلو و يا کنار مىشود و مىتواند اثرات نامطلوب و مخربى را بر روى انساج پريودنتال، بافت پالپى، مفصل گيجگاهى فکى، اکلوژن، فکين، عضلات جونده و سيستم مضغى اعمال نمايد. اين مطالعه به منظور بررسى شيوع تداخلات اکلوزالى CR در کراونهاى خلفى صورت گرفته است.

روش بررسي: در يک مطالعه مقطعى و توصيفى بر روى 42 بيمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسلامى تهران، 105 روکش خلفى از لحاظ وجود تداخلات اکلوزالى در رابطه مرکزى، مورد بررسى قرار گرفتند. يافتهها: يافتههاى اين مطالعه نشان داد از مجموع 105 کراون در 42 بيمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسلامى تهران، تعداد 68 مورد معادل 7/64% در CR داراى تماس بوده و تعداد 37 مورد ديگر برابر با 2/35% هيچگونه تماسى در CR نداشتهاند. در 68 مورد کراون خلفى که در CR داراى تماس بودند، 19 مورد اينترفرنس معادل 1/18% مشاهده گرديد. از لحاظ وقوع تداخلات

اکلوزالى در بين دندانهاى کروان شده خلفى، اختلاف معنىدارى مشاهده نگرديد (05/0P<). نتيجهگيري: با توجه به اينکه اينترفرنسهاى اکلوزالى ايجاد شده توسط کراونها و ترميمهاى فلزى، تخريب و تروماى بيشترى را نسبت به اينترفرنسهاى موجود در دندانهاى طبيعى ايجاد مىکنند، لذا توصيه مىشود که هنگام برقرارى اکلوژن در کروانها و ترميمهاى فلزى دقت و توجه بيشترى به عمل آيد.

کليد واژهها: کراون ـ کراون خلفى ـ اينترفرنس ـ تداخلات اکلوزالى ـ رابطة مرکزى

نویسندگان: الهه عینی, علی منتظری , سپیده امیدواری, علیرضا جهانگیری, غلامرضا شیران , نسرین پور یموت
کلیدواژه ها :
: 17392
: 23
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: حمید سوری, الهه عینی, محمد موحدی, محمدرضا مهماندار , حمیدرضا حاتم آبادی, سعاد محفوظ پور, محمدرضا مسعودی نژاد, منصور رضازاده آذری, رضا وفایی
کلیدواژه ها :
: 23595
: 23
: 0
ایندکس شده در :