مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حمید سوری
کلیدواژه ها : قرصهاي خوراكي پيشگيري از بارداري - دوقلو زايي
: 11716
: 40
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: با توجه به شيوع روز افزون استفاده از قرصهاي خوراكي تركيبي، وجود بعضي گزارشها مبني بر ارتباط مصرف اين قرصها با بروز دوقلوزايي در حاملگي بعدي و به منظور تعيين رابطه مزبور، اين تحقيق در بيمارستانهاي اهواز در سال 1380 انجام گرفت.

مواد و روشها: مطالعه با طراحي موردي ـ شاهدي انجام گرفت. گروه مورد شامل 151 خانم باردار حاملگي دوقلو بود كه جهت زايمان به بيمارستان مراجعه نموده بودند. بيمارستان محل زايمان، تعداد بارداري، سن مادر و سابقه دوقلوزايي در خانواده آنها بررسي و ثبت گرديد. گروه شاهد، خانمهايي بودند كه اولاً حاملگي يك قلو داشتند و ثانيا همزمان و در همان بيمارستان براي زايمان بستري شده بودند، ضمن آنكه عوامل فوق و ديگر عوامل موثر بر دوقلوزايي درآنها با گروه مورد مشابه بود. ميزان مصرف قرصهاي خوراكي تركيبي در دو گروه تعيين و با آمار كاي دو مورد قضاوت آماري قرا ر گرفت. ضمنا شيوع دوقلوزايي در نمونه ها تعيين و نقش سيكلهاي نامنظم در بروز دو قلويي نيز مشخص گرديد.

يافته ها : تحقيق روي 151 خانم با زايمان دوقلويي (گروه مورد) و 152 خانم مشابه، با زايمان تك قلويي (گروه شاهد) انجام گرفت. در گروه شاهد 53 نفر (9/34 درصد) و در گروه مورد 40 نفر (5/26درصد) سابقه مصرف قرصهاي خوراكي تركيبي را داشتند كه اختلاف آنها به لحاظ آماري معني د ار نبود (2/0 P< ). سيكلهاي ماهانه نامنظم با بروز دوقلوزايي ارتباط داشت (04/0 P < ). شيوع دوقلويي 3/15 درهزار تولد بود. نتايج اين تحقيق نشان داد ارتباط معني د اري بين بي نظميهاي سيكل ماهانه در گروه مورد و شاهد وجود دارد (05 /0> P ).

نتيجه گير ي: مصرف قرصهاي خوراكي تركيبي با دوقلوزايي در حاملگي بعدي ارتباطي ندارد. با توجه به عوارض شناخته شده دوقلوزا ي ي بررسي ساير عوامل توصيه مي گردد.

نویسندگان: آذر آوازه, عبدالعلی شریعتی, نسرین الهی, حمید سوری
کلیدواژه ها : ماساژ - علايم حياتي - بيماران كومايي - بخش مراقبت هاي ويژه
: 19029
: 84
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: تحريك حسي بيماران كومايي، يك اقدام مهم پرستاري جهت تسريع روند افزايش سطح هوشياري است و تحريك لمسي به ويژه ماساژ يكي از مهمترين تحريكات ميباشد. پرستار به عنوان فردي كه مسئول اجراي اين امر است بايد اثرات اين اقدام را بر بيمار خود بداند. در مورد اثرات اين اقدام به ويژه تأثير آن بر علايم حياتي (نبض ، فشارخون ، تنفس) مطالب ضد و نقيضي وجود دارد لذا اين مطالعه با هدف بررسي تأثير ماساژ بر علايم حياتي بيماران كومايي بستري در بخش مراقبتهاي ويژه انجام شده است. روش كار: پژوهش حاضر يك كارآزمايي باليني است. نمونههاي پژوهش شامل 100 بيمار كومايي ميباشند كه به روش مبتني بر هدف انتخاب و سپس به طور تصادفي در دو گروه شاهد و مورد قرار داده شدند. دو گروه در سن، جنس و نمره گلاسكو با هم جور بودند. گروه آزمون در سه روز متوالي، تحت 20 دقيقه ماساژ دوراني و منظم در نواحي پشت، پاها و دستها قرار گرفتند. علايم حياتي در گروه آزمون قبل و بلافاصله بعد از مداخله و علايم حياتي گروه كنترل همزمان با گروه آزمون اندازهگيري و ثبت شد. جهت گردآوري دادهها از يك چك ليست و فشار سنج ثابت براي همه بيماران استفاده شد. تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آزمونهاي تي و كاي دو) انجام گرفت. نتايج: يافتهها نشان داد مداخله پژوهش (ماساژ)، سبب كاهش معنيدار علايم حياتي شده است (نبض و فشارخون دياستوليك در هر سه روز 05/0 p<، فشار خون سيستوليك در روز اول و سوم 05/0 p<، تنفس در روز دوم 05/0 p<). نتيجهگيري: نتيجه اين پژوهش، اثر ماساژ را بر علايم حياتي بيماران كومايي به صورت كاهش معنيدار نبض، فشارخون و تنفس نشان داده است كه ميتواند حاكي از ايجاد آرامش و كاهش استرس در آنان باشد.
نویسندگان: ظفر مهدوی یزدی, حمید سوری, فروزان کریمی
کلیدواژه ها : كراون - كراون خلفي - اينترفرنس - تداخلات اكلوزالي - رابطة مركزي
: 13871
: 6
: 0
ایندکس شده در :

بررسى شيوع تداخلات اکلوزالى در رابطة مرکزى کراونهاى خلفى

دکتر وفا کريمي*–– دکتر ظفر مهدوى يزدي**– دکتر فروزان کريمي*** - دکتر حميد سوري****

*- دندانپزشک.

**- استاديار گروه آموزشى پروتزهاى ثابت دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسلامي.

***- استاديار مرکز ملى تحقيقات علوم پزشکى کشور.

****- دانشيار مرکز ملى تحقيقات علوم پزشکى کشور.

چکيده

زمينه و هدف: اينترفرنس سنتريک، تماس زودرسى است که در هنگام بستن فک پايين در شرايطى که کنديلها در موقعيت مطلوب خود قرار دارند، رخ داده و باعث انحراف فک پايين به سمت عقب، جلو و يا کنار مىشود و مىتواند اثرات نامطلوب و مخربى را بر روى انساج پريودنتال، بافت پالپى، مفصل گيجگاهى فکى، اکلوژن، فکين، عضلات جونده و سيستم مضغى اعمال نمايد. اين مطالعه به منظور بررسى شيوع تداخلات اکلوزالى CR در کراونهاى خلفى صورت گرفته است.

روش بررسي: در يک مطالعه مقطعى و توصيفى بر روى 42 بيمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسلامى تهران، 105 روکش خلفى از لحاظ وجود تداخلات اکلوزالى در رابطه مرکزى، مورد بررسى قرار گرفتند. يافتهها: يافتههاى اين مطالعه نشان داد از مجموع 105 کراون در 42 بيمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسلامى تهران، تعداد 68 مورد معادل 7/64% در CR داراى تماس بوده و تعداد 37 مورد ديگر برابر با 2/35% هيچگونه تماسى در CR نداشتهاند. در 68 مورد کراون خلفى که در CR داراى تماس بودند، 19 مورد اينترفرنس معادل 1/18% مشاهده گرديد. از لحاظ وقوع تداخلات

اکلوزالى در بين دندانهاى کروان شده خلفى، اختلاف معنىدارى مشاهده نگرديد (05/0P<). نتيجهگيري: با توجه به اينکه اينترفرنسهاى اکلوزالى ايجاد شده توسط کراونها و ترميمهاى فلزى، تخريب و تروماى بيشترى را نسبت به اينترفرنسهاى موجود در دندانهاى طبيعى ايجاد مىکنند، لذا توصيه مىشود که هنگام برقرارى اکلوژن در کروانها و ترميمهاى فلزى دقت و توجه بيشترى به عمل آيد.

کليد واژهها: کراون ـ کراون خلفى ـ اينترفرنس ـ تداخلات اکلوزالى ـ رابطة مرکزى

نویسندگان: حمید سوری, الهه عینی, محمد موحدی, محمدرضا مهماندار , حمیدرضا حاتم آبادی, سعاد محفوظ پور, محمدرضا مسعودی نژاد, منصور رضازاده آذری, رضا وفایی
کلیدواژه ها :
: 23232
: 23
: 0
ایندکس شده در :